ΦΑΚΕΛΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ – ΑΔΑ: 6ΒΑΑ46907Θ-Ψ9Ζ

Θέμα: ΦΑΚΕΛΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ
Ημερομηνία: 27/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/01/2023 13:26:58
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΒΑΑ46907Θ-Ψ9Ζ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου