Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ251/2022 ΓΝΧ Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΚΑΥΣΙΜΑ " από την εταιρεία ΑΦΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΟΕ – ΑΔΑ: 6Θ4Ρ46907Θ-ΠΞ1

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ251/2022 ΓΝΧ Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΚΑΥΣΙΜΑ "
από την εταιρεία ΑΦΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΟΕ
Ημερομηνία: 11/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 11/01/2023 13:37:15
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Θ4Ρ46907Θ-ΠΞ1
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου