Την ανάγκη έγκρισης σκοπιμότητας δαπάνης για την προμήθεια του είδους " ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ". – ΑΔΑ: 6ΨΖΦ46907Θ-Β7Β

Θέμα: Την ανάγκη έγκρισης σκοπιμότητας δαπάνης για την προμήθεια του είδους " ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ".
Ημερομηνία: 26/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 26/01/2023 11:46:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΨΖΦ46907Θ-Β7Β
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου