ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ – ΑΔΑ: 6Ψ7546907Θ-7ΘΤ

Θέμα: ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ
Ημερομηνία: 25/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/01/2023 12:21:28
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ψ7546907Θ-7ΘΤ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου