ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ – ΑΔΑ: 6ΩΒΜ46907Θ-3ΗΤ

Θέμα: ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ
Ημερομηνία: 25/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/01/2023 11:31:56
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΩΒΜ46907Θ-3ΗΤ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου