Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.418/2022 Σύμβασης του Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ " από την εταιρεία ΙΝΕΞ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕ . – ΑΔΑ: 6ΩΘΔ46907Θ-ΙΒΔ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.418/2022 Σύμβασης του Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ "
από την εταιρεία ΙΝΕΞ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕ .
Ημερομηνία: 18/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 18/01/2023 14:25:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΩΘΔ46907Θ-ΙΒΔ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου