Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ. 23279/15-11-2022 Απόφασης Διοικητή για την προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ – ΑΔΑ: 6ΝΛΗ46907Θ-ΦΗΜ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ. 23279/15-11-2022 Απόφασης Διοικητή για την προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Ημερομηνία: 27/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/01/2023 11:23:26
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΝΛΗ46907Θ-ΦΗΜ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου