Την ανάγκη έγκρισης σκοπιμότητας δαπάνης για την προμήθεια του είδους " ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ". – ΑΔΑ: 6Ν8346907Θ-6Ψ9

Θέμα: Την ανάγκη έγκρισης σκοπιμότητας δαπάνης για την προμήθεια του είδους " ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ".
Ημερομηνία: 26/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 26/01/2023 12:00:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ν8346907Θ-6Ψ9
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου