ΥΛΙΚΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ – ΑΔΑ: 6Ν5Α46907Θ-4ΗΝ

Θέμα: ΥΛΙΚΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
Ημερομηνία: 05/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/01/2023 14:07:02
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ν5Α46907Θ-4ΗΝ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου