Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.419/2022 Σύμβασης του Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ " από την εταιρεία ΙΝΕΞ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕ . – ΑΔΑ: 6ΜΡΩ46907Θ-ΘΜ2

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.419/2022 Σύμβασης του Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ "
από την εταιρεία ΙΝΕΞ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕ .
Ημερομηνία: 18/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 18/01/2023 14:26:15
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΜΡΩ46907Θ-ΘΜ2
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου