Την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών&σκοπιμότητας διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας για την προμήθεια υπηρεσίας "Εσωτερικού Ελέγχου στις Μονάδες Υγείας" (CPV79212200-5) για χρονική διάρκεια 1 έτος – ΑΔΑ: 6Μ4Ψ46907Θ-8ΡΗ

Θέμα: Την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών&σκοπιμότητας διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας για την προμήθεια υπηρεσίας "Εσωτερικού Ελέγχου στις Μονάδες Υγείας" (CPV79212200-5) για χρονική διάρκεια 1 έτος
Ημερομηνία: 24/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/01/2023 15:33:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Μ4Ψ46907Θ-8ΡΗ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου