ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΝΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΚΛΙΣΗΣ " . – ΑΔΑ: 6Μ4346907Θ-7Λ5

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΝΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΚΛΙΣΗΣ " .
Ημερομηνία: 26/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 26/01/2023 11:42:43
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Μ4346907Θ-7Λ5
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου