ΧΕ-49 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ " ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 1989/2022 ) – ΑΔΑ: 6ΚΚ846907Θ-ΚΩ5

Θέμα: ΧΕ-49 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ " ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 1989/2022 )
Ημερομηνία: 31/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/02/2023 08:58:19
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΚΚ846907Θ-ΚΩ5
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου