Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. 19/08-08-2022(θέμα 20ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια ΦΑΣΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ PVC – ΑΔΑ: 6Κ8946907Θ-ΛΧΩ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. 19/08-08-2022(θέμα 20ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια ΦΑΣΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ PVC
Ημερομηνία: 24/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/01/2023 17:08:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Κ8946907Θ-ΛΧΩ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου