ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΑΕΡΟΛΙΝ – ΑΔΑ: 6ΗΘΥ46907Θ-ΚΚ8

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΑΕΡΟΛΙΝ
Ημερομηνία: 24/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/02/2023 08:44:35
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΗΘΥ46907Θ-ΚΚ8
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου