ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΛΥΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΦΟΡΕΙΟΥ, ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΠΟΔΙΕΣ ΟΛΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΑΝΙΟΥ – ΑΔΑ: 6ΙΛΛ46907Θ-ΩΣ3

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΛΥΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΦΟΡΕΙΟΥ, ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΠΟΔΙΕΣ ΟΛΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΑΝΙΟΥ
Ημερομηνία: 30/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/01/2023 09:10:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΙΛΛ46907Θ-ΩΣ3
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου