Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.13/2022 Συμβαση Νοσοκομείου για την " ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ " από την εταιρεία ΙΤ MASTER – ΑΔΑ: 6ΦΒΣ46907Θ-ΩΒ1

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.13/2022 Συμβαση Νοσοκομείου για την " ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ "
από την εταιρεία ΙΤ MASTER
Ημερομηνία: 26/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 26/01/2023 10:50:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΦΒΣ46907Θ-ΩΒ1
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου