Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ. 24534/1-10-2022 Απόφασης Διοικητή για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΑ – ΑΔΑ: 6ΦΨΗ46907Θ-ΟΜΠ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ. 24534/1-10-2022 Απόφασης Διοικητή για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΑ
Ημερομηνία: 17/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 17/01/2023 13:49:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΦΨΗ46907Θ-ΟΜΠ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου