ΒΕΛΟΝΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 4G. – ΑΔΑ: 6ΕΡΩ46907Θ-ΔΙ6

Θέμα: ΒΕΛΟΝΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 4G.
Ημερομηνία: 04/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 04/01/2023 14:46:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΕΡΩ46907Θ-ΔΙ6
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου