Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ.1340/23-01-2023 Απόφασης Διοικητή για την προμήθεια ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ – ΑΔΑ: 6Ε5Δ46907Θ-5Α1

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ.1340/23-01-2023 Απόφασης Διοικητή για την προμήθεια ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ
Ημερομηνία: 20/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/01/2023 16:13:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ε5Δ46907Θ-5Α1
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου