ΧΕ-60 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ POS ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 – ΑΔΑ: 6ΔΘΡ46907Θ-ΖΦΚ

Θέμα: ΧΕ-60 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ POS ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023
Ημερομηνία: 31/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/02/2023 08:09:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΔΘΡ46907Θ-ΖΦΚ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου