ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ,ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ,ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ (CPV09100000-0) – ΑΔΑ: 6ΔΠΡ46907Θ-6Β0

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ,ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ,ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ (CPV09100000-0)
Ημερομηνία: 24/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/03/2023 08:43:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΔΠΡ46907Θ-6Β0
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου