Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.100/2022 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ " από την εταιρεία ARETEION MEDICALS AE – ΑΔΑ: 6ΧΣΖ46907Θ-ΥΓΚ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.100/2022 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ "
από την εταιρεία ARETEION MEDICALS AE
Ημερομηνία: 12/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/01/2023 13:28:28
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΧΣΖ46907Θ-ΥΓΚ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου