Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.155/2022 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια "ΒΕΛΟΝΕΣ ΕΝΔΟΡ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ " από την εταιρεία ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΙΑΓΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΕ – ΑΔΑ: 6ΧΨΑ46907Θ-ΙΛΜ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.155/2022 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια "ΒΕΛΟΝΕΣ ΕΝΔΟΡ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ "
από την εταιρεία ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΙΑΓΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΕ
Ημερομηνία: 13/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/01/2023 10:30:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΧΨΑ46907Θ-ΙΛΜ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου