Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ. 19616/27-09-2022 Απόφασης Διοικητή για την προμήθεια ΣΕΤ ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΝΕΥΡΩΝ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΧΗΛΟΥ – ΑΔΑ: 682Σ46907Θ-ΖΓ9

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ. 19616/27-09-2022 Απόφασης Διοικητή για την προμήθεια ΣΕΤ ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΝΕΥΡΩΝ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΧΗΛΟΥ
Ημερομηνία: 26/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 26/01/2023 09:20:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 682Σ46907Θ-ΖΓ9
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου