Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ. 26723/30-12-2022 Απόφασης Διοικητή για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΠΡΟΗΓ ΔΕΣΜ 4016/2022) – ΑΔΑ: 67ΣΒ46907Θ-Δ91

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ. 26723/30-12-2022 Απόφασης Διοικητή για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΠΡΟΗΓ ΔΕΣΜ 4016/2022)
Ημερομηνία: 12/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/01/2023 18:54:54
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 67ΣΒ46907Θ-Δ91
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου