Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.430/2022 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΤΡΟΦΙΜΑ " από την εταιρεία ΛΑΚΡΕ ΑΕ – ΑΔΑ: 60Β546907Θ-Ψ6Ρ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.430/2022 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΤΡΟΦΙΜΑ "
από την εταιρεία ΛΑΚΡΕ ΑΕ
Ημερομηνία: 26/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 26/01/2023 14:20:11
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 60Β546907Θ-Ψ6Ρ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου