ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 74/2022 Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια: «ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ VAC – ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ, CPV: 33141613-0» & «ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ» CPV: 33140000-3» – ΑΔΑ: ΨΖ5946907Θ-10Β

Θέμα: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 74/2022
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια:

«ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ VAC – ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ, CPV: 33141613-0» &
«ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ» CPV: 33140000-3»
Ημερομηνία: 09/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/12/2022 15:31:54
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΖ5946907Θ-10Β
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου