Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 3600/2022 πράξη. – ΑΔΑ: ΨΥΤΠ46907Θ-Τ54

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 3600/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 31/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 11/01/2023 10:42:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΥΤΠ46907Θ-Τ54
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου