Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ. Απόφασης Διοικητή για την προμήθεια ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ – ΑΔΑ: ΨΥΝΧ46907Θ-ΙΥ2

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ. Απόφασης Διοικητή για την προμήθεια ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Ημερομηνία: 29/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/12/2022 08:50:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΥΝΧ46907Θ-ΙΥ2
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου