Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 413/2022 πράξη. – ΑΔΑ: ΨΞΒΖ46907Θ-ΔΓ7

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 413/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 23/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/12/2022 11:43:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞΒΖ46907Θ-ΔΓ7
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου