ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ KARYPIDH A ABEE CLINITEX – ΑΔΑ: ΨΞΘΖ46907Θ-Ζ9Κ

Θέμα: ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ KARYPIDH A ABEE CLINITEX
Ημερομηνία: 16/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/12/2022 10:13:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞΘΖ46907Θ-Ζ9Κ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου