Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.401/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ SLA από την εταιρεία COMPUTER TEAM AEBE – ΑΔΑ: ΨΞΡΩ46907Θ-Μ4Ξ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.401/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ SLA
από την εταιρεία COMPUTER TEAM AEBE
Ημερομηνία: 30/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/12/2022 11:45:45
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞΡΩ46907Θ-Μ4Ξ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου