Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. 28/16-12-2022(θέμα ΕΗΔ55ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ – ΑΔΑ: ΨΒΖΙ46907Θ-Η6Α

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. 28/16-12-2022(θέμα ΕΗΔ55ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ
Ημερομηνία: 31/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/01/2023 09:02:40
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒΖΙ46907Θ-Η6Α
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου