Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.393/2022 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ " από την εταιρεία ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ – ΑΔΑ: ΨΒ1Θ46907Θ-ΝΝ1

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.393/2022 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ "
από την εταιρεία ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ
Ημερομηνία: 06/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/12/2022 13:02:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒ1Θ46907Θ-ΝΝ1
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου