Την ανάγκη αποδέσμευσης των ανεκτέλεστων ποσών του ΚΑΕ 1312.01 – ΑΔΑ: ΨΤΞΥ46907Θ-ΘΧΗ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης των ανεκτέλεστων ποσών του ΚΑΕ 1312.01
Ημερομηνία: 23/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/12/2022 09:57:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΤΞΥ46907Θ-ΘΧΗ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου