Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. 16/31-08-16(θέμα 4ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ – ΑΔΑ: ΨΤΜ046907Θ-03Ψ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. 16/31-08-16(θέμα 4ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημερομηνία: 21/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/12/2022 08:22:01
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΤΜ046907Θ-03Ψ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου