Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 3968/2022 πράξης. – ΑΔΑ: ΨΘ8Ψ46907Θ-1ΤΚ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 3968/2022 πράξης.
Ημερομηνία: 30/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/12/2022 10:15:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΘ8Ψ46907Θ-1ΤΚ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου