ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ – ΑΔΑ: ΨΣΟΔ46907Θ-ΖΚ3

Θέμα: ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Ημερομηνία: 22/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/01/2023 13:15:25
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΣΟΔ46907Θ-ΖΚ3
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου