Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.24/15-10-2021 (θέμα 28ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια ΦΙΑΛΗ ΝΕΡΟΥ – ΑΔΑ: ΨΣΔ446907Θ-Ρ58

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.24/15-10-2021 (θέμα 28ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια ΦΙΑΛΗ ΝΕΡΟΥ
Ημερομηνία: 05/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/12/2022 13:14:02
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΣΔ446907Θ-Ρ58
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου