ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΔΑ: ΨΡΞΜ46907Θ-ΛΓ9

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Ημερομηνία: 14/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/12/2022 08:37:39
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΡΞΜ46907Θ-ΛΓ9
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου