Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 153/2022 πράξης. – ΑΔΑ: ΨΡΤΨ46907Θ-ΣΨΩ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 153/2022 πράξης.
Ημερομηνία: 31/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/01/2023 14:16:40
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΡΤΨ46907Θ-ΣΨΩ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου