Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.387/2022 Π25ΘΕΗΔ2 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΤΡΟΦΙΜΩΝ " από την εταιρεία ΛΑΚΡΕ ΑΕ – ΑΔΑ: ΨΠΞ846907Θ-ΨΡ7

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.387/2022 Π25ΘΕΗΔ2 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΤΡΟΦΙΜΩΝ "
από την εταιρεία ΛΑΚΡΕ ΑΕ
Ημερομηνία: 14/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/12/2022 09:52:21
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΠΞ846907Θ-ΨΡ7
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου