ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΑ ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ – ΑΔΑ: ΨΨΩΝ46907Θ-ΟΚ3

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΑ ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ
Ημερομηνία: 09/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/12/2022 13:15:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΨΩΝ46907Θ-ΟΚ3
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου