Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 995/2022 πράξη. – ΑΔΑ: ΨΨΑΔ46907Θ-ΖΡ9

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 995/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 15/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/12/2022 12:15:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΨΑΔ46907Θ-ΖΡ9
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου