ΣΕΤ ΣΠΟΓΓΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥ-ΔΟΧΕΙΟΥ ΕΚΚΡΙΣΕΩΝ 400CC (S. J.) – ΑΔΑ: ΨΨ9746907Θ-ΟΣΖ

Θέμα: ΣΕΤ ΣΠΟΓΓΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥ-ΔΟΧΕΙΟΥ ΕΚΚΡΙΣΕΩΝ 400CC (S. J.)
Ημερομηνία: 06/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/12/2022 10:46:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΨ9746907Θ-ΟΣΖ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου