Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ308/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΕΡΓΑΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ " από την εταιρεία ΑΤΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΠΕ – ΑΔΑ: ΨΨ2Φ46907Θ-8Ο2

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ308/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΕΡΓΑΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ "
από την εταιρεία ΑΤΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΠΕ
Ημερομηνία: 14/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/12/2022 08:29:02
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΨ2Φ46907Θ-8Ο2
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου