Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 3606/2022 πράξη. – ΑΔΑ: ΨΠΨΒ46907Θ-2ΓΝ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 3606/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 31/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/01/2023 13:28:10
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΠΨΒ46907Θ-2ΓΝ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου