Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 420/2022 πράξης. – ΑΔΑ: ΨΟΞΡ46907Θ-Ζ9Κ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 420/2022 πράξης.
Ημερομηνία: 07/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/12/2022 16:42:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΟΞΡ46907Θ-Ζ9Κ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου