ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ – ΑΔΑ: ΨΟΟΤ46907Θ-Π67

Θέμα: ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
Ημερομηνία: 31/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/01/2023 09:47:28
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΟΟΤ46907Θ-Π67
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου